Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht omvat het recht met betrekking tot (de uitoefening van) een onderneming, zoals het recht met betrekking tot de diverse rechtsvormen waarin een onderneming kan worden uitgeoefend, de structuur van een onderneming (waaronder medezeggenschap en toezicht), alsmede enkele bijzondere rechtsgebieden als samenwerking tussen ondernemingen, publicatie en registratie.

Contactpersonen: S.J. de Vries, J. Doornbos

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht ziet op de verhouding tussen werkgever en werknemer. Het werkterrein van de advocaat bestaat met name uit optreden bij (het voorkomen van) geschillen die kunnen ontstaan tussen een werkgever en een werknemer. Voor zowel werkgevers als werknemers houden we ons bezig met procederen, adviseren en onderhandelen in ontslag- en ontbindingsprocedures bij het CWI en de kantonrechter, alsmede met het opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten, concurrentiebedingen en overige voorkomende arbeidsrechtelijke contracten.

Contactpersonen: J. Doornbos, R.H. Broeksema, E.D. Kruidhof-Dijk

Insolventierecht

Het insolventierecht (faillissementsrecht) geeft regels met betrekking tot de situatie waarin iemand verkeert die, blijkens rechtelijk onderzoek, niet langer in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Het door de rechtbank uitgesproken faillissement legt beslag op nagenoeg het gehele vermogen van de schuldenaar. Het faillissementsrecht regelt voorts de verdeling van het vermogen van de schuldenaar ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers. In geval van een faillissement wordt naast de rechter-commissaris een curator benoemd.

Een door de rechtbank uitgesproken surséance van betaling is gericht op voortzetting van de onderneming en schort – teneinde dit mogelijk te maken – de betalingsverplichting van de schuldenaar voor een bepaalde periode op. In geval van een surséance van betaling wordt naast de rechter-commissaris een bewindvoerder benoemd.

Contactpersonen: S.J. de Vries, J. Doornbos , P.L. Hellinga

Incasso

Veel goederen en diensten worden tegenwoordig geleverd op krediet. Niet iedere debiteur neemt het daarbij even nauw met de betalingstermijn. Indien de facturen te laat worden voldaan of indien betaling in het geheel achterwege blijft, kan dat de continuïteit van de leverancier in gevaar brengen. Indien betalingsherinneringen en aanmaningen niet het gewenste resultaat opleveren, kan de leverancier de vordering ter incasso uit handen geven.

Contactpersonen: S.J. de Vries, J. Doornbos

Personen-, familie- en erfrecht

Het personen- en familierecht vindt men in boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Dit rechtsgebied omvat zaken als echtscheiding, alimentatie, gezag/voogdij over minderjarigen, omgangsregelingen, verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap na echtscheiding, wijziging huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk, ontkenning vaderschap, curatele, onderbewindstelling en mentorschap alsmede adoptie. Daarnaast beschikken wij over specialistische kennis op het gebied van het psychiatrische patiënten recht.

Contactpersonen: R.H. Broeksema, S.J. de Vries, P.L. Hellinga, J. Bolt, J. Doornbos, E.D. Kruidhof-Dijk

Strafrecht

Het woord strafrecht wordt in de eerste plaats gebruikt ter aanduiding van het geheel aan voorschriften dat aangeeft onder welke voorwaarden voor de Staat het recht bestaat bepaalde gedragingen te bestraffen, en verder ter aanduiding van het geheel aan regels dat omschrijft waaruit deze straf mag bestaan. Het omvat de geboden, verboden en overtredingen waaraan door de daartoe wettelijk bevoegde organen een straf is verbonden. Kortom: de normen waaraan eenieder zich heeft te houden. In feite omvat het de voorschriften die aangeven met welke middelen op de overtreding van deze normen mag worden gereageerd.

Contactpersonen: P.L. Hellinga, R.H. Broeksema,

Huurrecht

De omschrijving van het rechtsgebied ‘huurrecht’ vinden we feitelijk in artikel 7A:1594 lid 1 BW: “Huur en verhuur is een overeenkomst waarbij een partij (de verhuurder) zich verbindt om de andere partij (de huurder) het genot van een roerende dan wel onroerende zaak te doen hebben, gedurende een bepaalde tijd en tegen een bepaalde prijs”.

Contactpersonen: J. Doornbos

Sociaal zekerheidsrecht

Nederland kent een uitgebreid stelsel van wetten en maatregelen op het terrein van de sociale zekerheid. Dit rechtsgebied omvat de regeling van rechten en plichten van werkgevers, werknemers en zelfstandigen terzake van onder andere ziekte/arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, ziekenfondsvoorzieningen, kinderbijslag, nabestaanden en bijstand.

Het rechtsgebied sociale zekerheid is in de loop der jaren steeds omvangrijker en complexer geworden. De overheid brengt in hoog tempo nieuwe wetten tot stand en vervangt oude regelingen door nieuwe.

De voornaamste regelgeving heeft betrekking op de rechten en plichten bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Te denken valt aan regelingen terzake van premiedifferentiatie bij arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, reïntegratie van werknemers na ziekte, medische keuringen bij aanstellingen, premieafdrachten door werkgevers, boeten en maatregelen.

Contactpersonen: R.H. Broeksema

Verbintenissenrecht

Onder een verbintenis wordt in het algemeen verstaan een vermogensrechtelijke betrekking tussen 2 of meer personen, krachtens welke de ene partij (A) jegens de andere partij (B) tot een prestatie verplicht is, waarop laatstgenoemde partij (B) aanspraak kan maken. Enerzijds ontstaat dus een recht en anderzijds een daarmee overeenstemmende verplichting. Niet alle rechten en verplichtingen vormen echter een verbintenis, maar slechts de door het recht erkende en geregelde verhoudingen. Verbintenissen kan men onderscheiden in verbintenissen die rechtens afdwingbaar zijn: de civiele verbintenissen, en die rechtens niet afdwingbaar zijn: de natuurlijke verbintenissen.

Op het gebied van het verbintenissenrecht kunnen zich een tal van uiteenlopende problemen voordoen, waarbij juridische bijstand onontbeerlijk is. Onder meer in het geval van niet-nakoming van een overeenkomst door één van de bij de betreffende overeenkomst betrokken partijen en de gevolgen daarvan. Ook kan er sprake zijn van schuldeiserverzuim, bijvoorbeeld in het geval een leverancier niet levert. Verder kan er bijvoorbeeld sprake zijn van materiële c.q. immateriële schade tengevolge van het handelen of nalaten van de ander, dan wel door het plegen van een onrechtmatige daad door een derde.

Contactpersonen: S.J. de Vries, R.H. Broeksema, E.D. Kruidhof-Dijk

Agrarisch recht

 • geschillen over (erf)pacht of eigendom;
 • advies of rechtsbijstand bij sloop, hinderwetkwesties of bouwplannen;
 • vraagstukken rondom productierechten, mestquota of milieuvergunningen;
 • belangenbehartiging in het kader van ruilverkaveling of de reconstructiewet.

Contactpersonen: J. Bolt

Bestuursrecht

In het recht wordt een onderscheid gemaakt tussen het privaat- en het publiekrecht.

Het privaatrecht heeft betrekking op de onderlinge relaties tussen natuurlijke personen en/of private rechtspersonen. Het publiekrecht geeft regels die enerzijds betrekking hebben op de organisatie van de overheid en anderzijds op de relatie tussen de overheid(sorganen) en natuurlijke- en rechtspersonen. Tot het publiek recht behoren het staatsrecht, het strafrecht en het bestuursrecht, waarbij het bestuursrecht met name de verhouding regelt tussen overheid en samenleving.

Contactpersonen: J. Bolt , R.H. Broeksema

Bouwrecht

Bouwrecht omvat een grote verscheidenheid van regels die betrekking hebben op één bepaalde maatschappelijke activiteit: het bouwen. Tot de stof van het bouwrecht behoren zowel onderwerpen van publiekrechtelijke als van privaatrechtelijke aard.

Contactpersonen: J. Bolt

Franchiserecht

Contactpersonen: J. Doornbos

Belastingrecht

Belastingrecht omvat veel verschillende soorten belastingen. Vanwege de hoeveelheid aan wetgeving en de elkaar snel opvolgende wijzigingen, bent u vaak genoodzaakt om een belastingkundige in de hand te nemen. Het is dan onze taak om u te voorzien van een actueel en oplossingsgericht fiscaal advies. Een fiscaal advies op maat dus!

Maatwerk betekent voor ons een creatieve, soms niet alledaagse, maar toch praktische oplossing. Maatwerk die gebruik maakt van de mogelijkheden binnen het belastingrecht en uiteindelijk leidt tot een optimale fiscale positie voor u als klant.

Graag leveren wij fiscaal maatwerk bij de volgende zaken:

 • de keuze van de rechtsvorm van de onderneming;
 • het opzetten, terugkeren uit of herstructureren van de BV-structuur;
 • het opzetten van een samenwerking tussen bedrijven;
 • de bedrijfsopvolging binnen of buiten de BV;
 • begeleiding bij het aan- en verkopen van de onderneming;
 • verplaatsing van de (agrarische) onderneming vrijwillig of vanwege onteigening;
 • omzet- en overdrachtsbelasting bij aan- en verkoop van onroerend goed;
 • verkoop van landbouwgrond (landbouwvrijstelling en vrijstellingen voor de overdrachtsbelasting);
 • boekenonderzoeken;
 • bezwaar- en beroepsprocedures;
 • betalingsregelingen bij de Belastingdienst;
 • het geven van een second-opinion;
 • het verzorgen van lezingen.

Contactpersonen: P. Zijlstra